Wiels | NL

Verkoopvoorwaarden

De koper erkent formeel kennis te hebben genomen van de onderstaande algemene verkoopvoorwaarden en deze te hebben aanvaard alvorens de aankoop van de tickets af te ronden.

Deze website wordt beheerd door WIELS vzw, met maatschappelijke zetel te Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel met het ondernemingsnummer BE 0478 422 608.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van tickets door WIELS en op de aanverwante activiteiten via haar website, voor zover daarvan niet wordt afgeweken door bijzondere contractuele bepalingen die tussen WIELS en de Klant zijn overeengekomen. De Klant kan zich in geen geval beroepen op de toepassing van zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden, zelfs indien deze bepalen dat ze de enige zijn die van toepassing zijn.

WIELS handelt in de hoedanigheid van:

  • Organisator van zijn eigen producties.
  • Uitgever en verdeler van publicaties.
  • Dienstverlener voor de verkoop van tickets voor de eigen producties.
  • Partner en coproducent voor bepaalde gezamenlijke producties.
  • Dienstverlener voor andere evenementorganisatoren en/of gebruikers van zalen; WIELS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen van datums, locatie of prijs of voor de annulering van evenementen als gevolg van een beslissing van de organisatoren en/of gebruikers van zalen.


A. Verzendingskosten en reserveringskosten
Online geboekte tickets kunnen thuis worden afgedrukt ('print at home') of aan de kassa worden afgehaald.

B. Herroepingsrecht
Na betaling geldt er geen herroepingsrecht.
Tickets kunnen worden ingewisseld, maar enkel voor een tegoedbon. De omwisseling wordt aanvaard als de schriftelijke aanvraag niet later dan 10 werkdagen voor de datum van het evenement wordt ingediend en per e-mail wordt verstuurd naar welcome@wiels.org.
Gelieve de om te wisselen tickets bij te voegen.

C. Tickets afhalen
Reeds geboekte en betaalde tickets voor evenementen kunnen ter plaatse worden afgehaald bij het onthaal, een uur voor aanvang van het evenement.

E. Vervaldatum van de reservering
Elke bestelling die niet binnen de 15 werkdagen is betaald, wordt geannuleerd.

F. Wijzigingen en/of annuleringen in het programma
Redenen buiten onze wil om kunnen leiden tot wijzigingen in het programma, de distributie, de zaal of de planning. Deze wijzigingen worden in de mate van het mogelijke aangekondigd op onze website en sociale netwerken. In geval van annulering of wijziging van de datum en/of de plaats zullen wij u, in de mate van het mogelijke, schriftelijk (e-mail) op de hoogte stellen. Deze wijzigingen geven geen recht op een terugbetaling of omruiling, tenzij bij een annulering van de activiteit.

WIELS is niet aansprakelijk:

  • in geval van een annulering of uitstel van een evenement
  • voor de inhoud van de evenementen in de categorie 'hosted'
  • voor enige programmawijziging
  • voor een wijziging in het tijdschema van een evenement

De houder van het ticket moet zich houden aan de regels en gebruiken van de zaal, ongeacht of het een tentoonstelling of een ander evenement betreft.

WIELS behoudt zich het recht voor de toegang tot het gebouw om veiligheidsredenen te weigeren.

We behouden ons het recht voor elke voorstelling te annuleren of de toegang tot de zalen te verbieden als zaken die het gevolg zijn van toeval of overmacht ons daartoe dwingen. Dit omvat (en zonder dat deze lijst limitatief is) slecht weer, stakingen, brand, waterschade, ziekte van een tolk, speciale maatregelen opgelegd door de overheid in het kader van de strijd tegen het terrorisme enz. In dat geval stellen wij in de mate van het mogelijke een andere datum voor.

G. Korting voor individuele tickets
De geldende externe kortingen zijn niet cumulatief en zijn niet van toepassing op de 1e prijscategorie bij WIELS, noch op abonnementen.

Onze groepstarieven en kortingen vallen te raadplegen op de infopagina's.

H. Privéverhuur
WIELS behoudt zich het recht voor bepaalde ruimtes beschikbaar te stellen voor privéverhuur in het kader van privé-evenementen. In deze uitzonderlijke omstandigheden verbindt WIELS zich ertoe alles in het werk te stellen om de gevolgen van deze privéverhuur tot een minimum te beperken.

I. Verplichtingen van de Klant
De Klant verbindt zich ertoe correcte, actuele en volledige contactgegevens te verstrekken bij de bestelling van de tickets. De juistheid van de gegevens is essentieel om WIELS in staat te stellen de Klant in te lichten bij een verandering van het programma of de zaal. WIELS behoudt zich het recht voor, als er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of verouderd is, de gevraagde transactie te weigeren of te annuleren. Deze gegevens kunnen worden bewaard om de goede werking van de WIELS-diensten te waarborgen (lees ons Privacybeleid).

Elke vervalsing zal het voorwerp vormen van gerechtelijke vervolging.

Het is ten strengste verboden te roken in WIELS.

Het is verboden te eten of te drinken in de tentoonstellingszalen.

Dankzij uw contactgegevens kunnen wij u informeren over onze activiteiten en contact met u opnemen bij programmawijzigingen. Gelieve uw adreswijzigingen aan ons door te geven zodat we de contactgegevens voor onze papieren publicaties kunnen wijzigen. Laat het ons ook weten als u deze niet meer wenst te ontvangen. Stuur ons daarvoor een e-mail naar welcome@wiels.org. Voor onze digitale publicaties gelieve de specifieke pagina op onze website te raadplegen als u uw digitale gegevens wilt wijzigen of als u onze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen.

J. Ticket
Het ticket moet op eenvoudig verzoek worden getoond. Het ticket kan niet worden teruggenomen of terugbetaald (met name niet in geval van verlies of diefstal), noch geruild of doorverkocht. Tickets mogen niet worden doorverkocht of overgedragen voor commerciële doeleinden. Als een korting van toepassing is, behoudt WIELS zich het recht voor de Klant een bewijs voor de korting te vragen.

Om misbruik te voorkomen, moeten het eventuele verlies van een ticket of andere problemen met tickets ons op het volgende adres worden gemeld via e-mail ten minste twee dagen voor het evenement.

Gedrukte versies van de e-tickets en e-tickets op de smartphone worden aanvaard bij de ingang van de zaal.

Als een ticket wordt herdrukt, wordt alleen de laatste versie van het ticket erkend.

K. Aansprakelijkheid van WIELS
De aansprakelijkheid van WIELS is beperkt tot de dekking voorzien in zijn verzekeringspolissen.

L. Contractuele relatie
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volledige contractuele relatie tussen WIELS en de Klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de koper. Elke wijziging, afwijking of aanvulling van deze algemene verkoopvoorwaarden moet schriftelijk worden overeengekomen. WIELS heeft steeds het recht de inhoud van zijn algemene verkoopvoorwaarden en zijn commerciële websites zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het moment dat ze op de website worden gepubliceerd, tenzij anders overeengekomen. Op de relatie tussen WIELS en de Klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Privacy

Zie ons Privacybeleid..