Wiels | NL

Als een onafhankelijke instelling voor de creatie, productie en voorstelling van hedendaagse kunst wil WIELS uitwisselingen en reflecties over kunst en maatschappij stimuleren op een inclusieve en ethische manier.

Dit privacybeleid regelt hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de toepasselijke privacywet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU nr. 2016/679 (in het Engels 'GDPR' – General Data Protection Regulation). Het doel van dit beleid is u te informeren over de verwerking van uw gegevens en over uw rechten.

We vinden de privacy en de veiligheid van uw gegevens in dat verband belangrijk. In deze sectie vindt u gedetailleerde informatie over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, wanneer we dat doen, hoe we ze gebruiken en hoe we ze beschermen. U vindt hier ook informatie over uw privacyrechten en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Persoonsgegevens (PG) omvatten alle informatie die u aanbelangt en die toelaat om u direct of indirect te identificeren. Dit kan bv. uw login, naam, geboortedatum, post- of e-mailadres zijn.

Dit kunnen ook gebruiksgegevens zijn die automatisch worden verzameld wanneer u zich aanmeldt op onze website. We slaan namelijk informatie op over uw gebruik via een trackingproces, zoals een cookie, bedoeld om onze communicatie en onze diensten te verbeteren.

OVER WIELS

WIELS vzw is een instelling die de voorstelling van hedendaagse kunst, de productie van hedendaagse kunst en het onderwijs over hedendaagse kunst samenbrengt op een en dezelfde plaats. Het centrum ontwikkelt een reeks tijdelijke activiteiten (tentoonstellingen, conferenties, ateliers enz.) zonder een collectie op te bouwen, om zijn opdracht in het hart van de hoofdstad van Europa te vervullen.

WIELS is door zijn internationale dimensie, zijn specifieke doelstellingen en de opmerkelijke architectuur van het gebouw waarin het is ondergebracht, een unieke Europese instelling voor hedendaagse kunst.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens is:

WIELS VZW

KBO 0478.422.608

Van Volxemlaan 354

1190 Vorst

+ 32 (0)2 340 00 53

Als u vragen of specifieke verzoeken hebt met betrekking tot het beheer van de persoonsgegevens en het Privacybeleid van WIELS kunt u een e-mail sturen naar privacy@wiels.org.

Welke categorieën persoonsgegevens verwerken we?

Uw identificatiegegevens: naam, voornaam, postadres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), opgenomen beelden, ...

Browsergegevens: IP-adres, datum en tijd van de raadpleging, type domein waarmee u verbinding maakt met het internet, uw voorkeuren, ...

Locatiegegevens of andere communicatiegerelateerde gegevens.

Beroeps-, onderwijs- en opleidingsgegevens: titel/functie, naam van de werkgever, curriculum vitae (met name voor het uitvoeren van een stage, solliciteren naar een baan).

Gevoelige gegevens: wij verwerken en bewaren geen gegevens met betrekking tot uw seksuele geaardheid, religieuze of politieke overtuiging, gezondheid of culturele achtergrond.

Betalings- en facturatiegegevens: deze gegevens worden bewaard om de bestelling te kunnen verwerken en om te voldoen aan onze wettelijke boekhoudkundige verplichtingen.

Welke bronnen hanteren we?

U bent onze belangrijkste rechtstreekse bron voor de inzameling van persoonsgegevens, bv. wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, tickets koopt of zich registreert voor een van onze evenementen. U kunt ons daarom best correcte en actuele persoonsgegevens bezorgen.

Sommige van uw persoonsgegevens, zoals pagina's die u hebt bekeken, de datum en het tijdstip waarop u onze site bezoekt of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld via de servers die u bezoekt (wanneer u pagina's op onze website raadpleegt) en via 'cookies' die op onze website worden geplaatst.

Voor informatie over het concept 'cookie', het gebruik ervan en de exacte gegevens die een cookie verzamelt, gelieve onze cookiebeleidspagina te raadplegen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook ontvangen via onze partners of derden die voor een dergelijke overdracht over een wettelijke grondslag beschikken.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Tickets kopen, inschrijven voor een evenement of een geleid bezoek reserveren
Wij verzamelen uw persoonsgegevens voornamelijk om de contractuele relatie rond uw bestelling van tickets voor een evenement dat bij WIELS plaatsvindt vast te leggen, uit te voeren en te beheren (bv. om uw reservering te beheren en u op de hoogte te houden van het evenement waarvoor u kaarten heeft gekocht).

Toegangsbeheer
Het kan gebeuren dat we u aan het onthaal uw studentenkaart, adresgegevens, lidmaatschapskaart of andere gegevens vragen. Zo kunnen we het juiste tarief toepassen bij de aankoop van uw ticket.

Inschrijving voor een of meer nieuwsbrieven
Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u zich inschrijft voor een of meer van onze nieuwsbrieven. U kunt uw inschrijving beheren via ons onlineformulier.wiels.newsletter.prb.. ;

Marktonderzoek
Er kan een tevredenheidsenquête of marktonderzoek worden georganiseerd. Het staat u vrij daar al dan niet aan deel te nemen.

Direct marketing
De gegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketing bij soortgelijke evenementen in het WIELS-aanbod. U kunt steeds bezwaar maken tegen deze direct marketing en WIELS verzoeken u van deze lijst te schrappen. Onderaan elke e-mail wordt de mogelijkheid geboden u uit te schrijven voor alle e-mails. Door uzelf van deze lijst te laten schrappen, schrijft u zich ook uit voor de nieuwsbrieven waarop u zich eventueel hebt ingeschreven.

Verzending van brochures
Als abonnee kunt u verschillende brochures via de post ontvangen.

Profilering
WIELS combineert de gegevens die u verstrekt en uw gebruik van de website om u enerzijds een optimale browse-ervaring te bieden en u anderzijds per e-mail op de hoogte te houden van een aanbod op maat.

Opname
Sommige van onze evenementen kunnen worden opgenomen en live (livestreaming) of in uitgesteld relais worden uitgezonden. Daarbij kunt u gefilmd en/of gefotografeerd worden.

Overdracht aan derden
Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan de organisator van het evenement waarvoor u een ticket heeft gekocht of waarvoor u een plaats heeft gereserveerd. Dit gebeurt enkel en alleen om het goede verloop van het evenement te garanderen.

Uw persoonsgegevens worden in deze context ook gebruikt om gegevens die zich al in de database bevinden te valideren, te corrigeren of aan elkaar te koppelen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze externe leveranciers voor zover dat nodig is om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen. In dat geval sluiten we een contractuele overeenkomst om de naleving van de AVG te waarborgen.

Controle van de wettigheid van de operaties
Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt om inbreuken te voorkomen of te detecteren zoals de illegale doorverkoop van tickets, inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten, elektronische betalingsfraude of andere inbreuken.

Verwerking van een sollicitatie
Als u solliciteert naar een functie bij WIELS, worden uw persoonsgegevens verwerkt om de selectieprocedure te voltooien.

Klachten of verloren voorwerpen
Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om te reageren op klachten die u aan ons richt en om u desgevallend te vergoeden voor geleden schade. Als uw klacht betrekking heeft op een evenement georganiseerd door een externe organisator (categorie 'Hosted Event'), zullen wij deze klacht aan hem overdragen zodat hij ze kan afhandelen. Hetzelfde geldt als u tijdens een van uw bezoeken aan WIELS een van uw persoonlijke spullen kwijtraakt.

Verbetering van onze diensten
Uw persoonsgegevens stellen ons in staat onze diensten te verbeteren (bv. om de inhoud of de navigatie op onze website aan te passen en te verbeteren), om de effectiviteit van onze marketing- en reclamecampagnes te verbeteren en om statistieken te verzamelen.

Voor elk ander doel is uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming nodig, in het bijzonder voor reclameacties van derden en voor het versturen van een nieuwe nieuwsbrief waarvoor u zich nog niet heeft ingeschreven.

Wettelijke grondslag

De verwerking gebeurt op basis van de volgende juridische principes:

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (art. 6, §1, b) van de AVG);

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op WIELS rust (artikel 6, §1, onder c) van de AVG);

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van WIELS of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is (artikel 6, §1, f) van de AVG).

In sommige gevallen is de juridische grondslag voor onze verwerking uw geïnformeerde toestemming (artikel 6, §1, a). In dergelijke gevallen heeft u steeds het recht uw toestemming in te trekken, zonder dat deze intrekking de rechtmatigheid van de voor de intrekking uitgevoerde verwerking in het gedrang brengt.

Onze onderaannemers en externe dienstverleners
Om bepaalde taken uit te voeren en onze diensten te leveren, maken we gebruik van de diensten van externe dienstverleners.

Dit kan met name onze leverancier zijn of ons ticketingsysteem.

We eisen dat onze onderaannemers hetzelfde beschermingsniveau bieden als wij en dat zij uw persoonsgegevens niet voor andere dan de door ons gespecificeerde doeleinden gebruiken.

Bovendien moeten zij beschikken over passende veiligheidsmaatregelen die bescherming bieden tegen de ongeoorloofde of illegale verwerking van uw persoonsgegevens en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van uw persoonsgegevens.

Dit wordt contractueel gegarandeerd en zij zijn enkel bevoegd om uw persoonsgegevens te verwerken voor het goedgekeurde doel, met de vereiste discretie en veiligheid.

Delen we uw persoonsgegevens?

Met onze klanten ('Hosted Events')
Wanneer u een ticket koopt voor een evenement dat door een externe producent in onze zalen wordt georganiseerd, sturen wij alleen de persoonsgegevens door die nodig zijn voor de volledige uitvoering van uw bestelling (informatie over een mogelijke verandering van plaats, tijd, artiest, ...).

We vragen deze externe organisatoren uw persoonsgegevens slechts zolang te bewaren als nodig is om hun evenement te organiseren. Daarna worden ze gewist, geanonimiseerd of uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard en worden ze op geen enkele manier geëxploiteerd.

Bij de aankoop van een ticket stellen wij uw persoonsgegevens ook ter beschikking van de organisator van het desbetreffende evenement. Om deze pakketten te kunnen verwerken, moet hij uw gegevens en uw bestelling kennen.

In de andere gevallen is altijd uw uitdrukkelijke toestemming vereist.

De 'Hosted Events' worden vermeld in de gelijknamige rubriek op onze website.

Welke beveiliging is voorzien voor uw persoonsgegevens?

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen, overeenkomstig de wet en de stand van de techniek.

We treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen zijn bedoeld om een veiligheidsniveau te bieden dat gepast is voor de risico's die de verwerking van uw persoonsgegevens met zich meebrengt.

Onze IT-infrastructuur wordt beschermd door verschillende technische middelen zoals perimeterbeveiliging met behulp van firewalls en e-mailfiltersystemen. Er zijn verschillende systemen voorzien om ervoor te zorgen dat de informatie bewaard blijft. Bovendien is de gegevensuitwisseling tussen de verschillende interfaces versleuteld en dus beschermd.

Uw transacties worden eveneens beveiligd met encryptievoorzieningen.

Om ongeoorloofde toegang tot of wijziging van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen, zullen WIELS-medewerkers, partners en onderaannemers uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Hou er rekening mee dat wij de veiligheid van uw persoonsgegevens tijdens de overdracht via het internet niet kunnen garanderen en daar geen verantwoordelijkheid voor dragen.

We vestigen uw aandacht op de bijzondere risico's die verband houden met de specifieke kenmerken van het internet, de netwerken en het feit dat informatie met betrekking tot persoonsgegevens zonder uw medeweten kan worden vastgelegd en/of overgedragen, met name naar landen die geen adequaat beschermingsniveau bieden.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de uitvoering van de activiteiten van WIELS en de dienstverlening. In sommige gevallen moeten we een wettelijke bewaartermijn naleven.

In geval van inactiviteit op uw gebruikersaccount gedurende een periode van 5 jaar nemen we contact met u op om u te informeren en uw toestemming te vragen uw account te deactiveren.

Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens gewist of, als dat technisch niet haalbaar is, geanonimiseerd en uitsluitend voor statistische doeleinden opgeslagen.

De persoonsgegevens van uw kinderen?

Als ouder bent u verantwoordelijk voor de manier waarop uw kinderen hun persoonsgegevens aanwenden en voor hun toegang tot de online- en offlinediensten van WIELS.

De digitale meerderjarigheid ligt op 13 jaar. We verwerken dus alleen gegevens van minderjarigen onder de 13 jaar waarvoor we vooraf uitdrukkelijk de toestemming van de ouders hebben gekregen.

Wat zijn uw rechten?

U hebt een recht van toegang, een recht op correctie (bij onjuiste gegevens) en een recht op verwijdering van uw registratiegegevens.

U heeft het recht om, met vermelding van ernstige en legitieme redenen, bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw inschrijvingsgegevens.

U hebt steeds het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden.

U kunt uw recht op toegang, wijziging, verwijdering of bezwaar bij WIELS uitoefenen door ons een specifiek verzoek per e-mail te sturen naar het volgende adres privacy@wiels.org

Wij evalueren uw aanvraag en bekijken hoe we u zo snel mogelijk, en ieder geval binnen een maand na ontvangst van de aanvraag, een antwoord kunnen geven.

Deze periode kan desnoods met twee maanden worden verlengd, al naargelang de complexiteit en het aantal verzoeken.

Daarnaast kan WIELS op basis van uw verzoek verplicht worden uw identiteit te controleren om misbruik of oneigenlijk gebruik van uw identiteit te voorkomen. Voor deze controle kunnen extra gegevens nodig zijn, zoals een kopie van uw identiteitskaart.

U kunt daarnaast de opslag van uw gebruiksgegevens voorkomen door uw browser te configureren.

Een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie?

In geval van betwisting van een beslissing of een andere klacht over de behandeling van uw persoonsgegevens kunt u gratis een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie:

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
Website: www.privacycommission.be

Wijzigingen van dit beleid

We herzien dit privacybeleid regelmatig en behouden ons het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen die veranderingen van onze activiteiten of wettelijke vereisten weerspiegelen. Om u op de hoogte te houden van de wijzigingen, zullen we updates op onze website plaatsen. Raadpleeg de datum van de 'Laatste update' bovenaan dit privacybeleid om te zien wanneer het voor het laatst werd bijgewerkt.

Laatste update op 5/5/2020.